Per a més informació: demammalia@demammalia.com

 

NORMATIVA:

(en castellà a continuació)

Normativa per a les inscripcions

– Les inscripcions s’han de fer de forma presencial i per ordre d’arribada (no es reserven places per telèfon ni internet)

– Les sessions a les que l’alumne no pugui venir no seran recuperables, ni se’n retornarà l’import

– El pagament del curs cal fer-lo en el moment de la inscripció, i es pot fer amb targeta o efectiu

– En cas de renúncia de la plaça, només és retornable el 70% de l’import total, sempre i quan s’avisi com a mínim una setmana abans de començar el curs

– En cas de donar-se de baixa un cop iniciat el període de l’activitat, no se’n farà cap devolució

– El centre es reserva el dret d’anul·lar o de variar l’horari o el professor si ho considera necessari pel bon funcionament dels cursos

Normativa para las inscripciones

– Las inscripciones se deben hacer de manera presencial y por orden de llegada (no se reservan plazas por teléfono ni internet)

– Las sesiones a las que el alumno no pueda venir no serán recuperables, ni se devolverá el importe

– El pago del curso hay que hacerlo en el momento de la inscripción, y se puede hacer con tarjeta o efectivo

– En caso de renuncia de la plaza, sólo es retornable el 70% del importe total, siempre y cuando se avise como mínimo una semana antes de empezar el curso

– En caso de darse de baja una vez iniciado el periodo de la actividad, no se hará ninguna devolución

– El centro se reserva el derecho de anular o de variar el horario o el profesor si lo considera necesario por el buen funcionamiento de los cursos